Koszyk

Piapimo. Tutaj tworzy się dobro.

DARMOWA DOSTAWA dla zamówień od 299 zł

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu, którego właścicielem jest:

PIAPI & MORE Aneta Kowalska
z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Cisowej 22/1, 62-070 Dąbrówka,
tel. +48 535 009 200, e-mail: hello@piapimo.com

 • Definicje
  1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  2. Sklep – sklep internetowy www.piapimo.pl, prowadzony przez PIAPI & MORE Aneta Kowalska z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Cisowej 22/1, 62-069 Dąbrówka, NIP: 6971917862, REGON: 016264666, tel. +48 535 009 200, e-mail: hello@piapimo.com;
  3. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu www.piapimo.pl, w tym w szczególności wysyłająca zapytanie do Sklepu, dokonująca zakupu, kontaktująca się ze Sklepem;
  4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  5. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  6. Administrator danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
  7. Regulamin – regulamin sklepu znajdujący się pod linkiem http://piapimo.pl/regulamin-sklepu-internetowego/;
 • Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych Klienta jest PIAPI & MORE Aneta Kowalska z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Cisowej 22/1, 62-070 Dąbrówka, NIP: 6971917862, REGON: 016264666;
 • Zakres, cel oraz podstawy przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych. W związku z zawieraniem oraz wykonywaniem umów sprzedaży naszych produktów, wymagamy od Państwa podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Poniżej przedstawiamy szczegółowe cele oraz podstawy prawne przetwarzania przez nas wskazanych powyżej Państwa danych osobowych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

 • Wykonanie umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji umowy pomiędzy nami a Państwem, w tym realizacji zamówień (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
 • Wywiązywanie się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Obsługiwanie reklamacji. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych obowiązków wynikających z procedury reklamacyjnej dotyczącej umowy zawartej pomiędzy Państwem a Nami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacją reklamacyjną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Przesyłanie Państwu informacji handlowych, w tym marketingowych oraz newslettera, zawierających informacje o produktach, promocjach i wydarzeniach organizowanych przez PIAPI & MORE Aneta Kowalska. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. marketing bezpośredni produktów i usług.
 • Ewentualne ustalania lub dochodzenia przez nas roszczeń lub rozpatrywanie i obrona przed takimi roszczeniami. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Przedstawienie oferty handlowej lub materiałów informacyjnych dotyczących interesującego Państwa produktu. Przetwarzanie jest niezbędne dla podjęcia działań przed lub w związku z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Utworzenie konta w Sklepie i korzystanie z jego funkcjonalności. Przetwarzanie jest niezbędne dla świadczenia usług związanych z założeniem i prowadzeniem konta w Sklepie (w tym do składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy) (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na konieczności zapewnienia komunikacji z Użytkownikami Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PIAPI & MORE Aneta Kowalska może przetwarzać również Państwa dane osobowe, związane z odwiedzaniem przez Państwa profili Piapimo prowadzonych w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube). Dane te mogą być przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 • Odbiorcy danych osobowych.
  Przetwarzane przez PIAPI & MORE Aneta Kowalska dane osobowe będą udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców. Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi zaufani dostawcy usług lub podwykonawcy – np. firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi utrzymania strony internetowej Sklepu, zapewniające wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, podmioty zapewniające usługi analityczne związane z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu, operatorom płatności, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę prawną oraz księgową. PIAPI & MORE Aneta Kowalska może być zobowiązane do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów publicznych lub innych instytucji.
 • Przekazywanie danych poza obszar EOG.
  Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych będą zabezpieczone zgodnie z wymogami RODO.
 • Okres przechowywania danych osobowych.
  Okres przechowywania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego Państwa dane są przetwarzane.
  • rejestracja w naszym serwisie i/lub zapisanie się na newsletter – przez okres przez jaki Państwo są zarejestrowani/zapisani – do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Państwa roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
  • realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Państwa roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
  • usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Państwa roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
  • pozyskane dane o sposobie korzystania przez Państwa z naszego serwisu (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy Państwo są naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy Państwo przestali być naszym klientem (zaprzestali Państwo korzystać ze świadczonych przez nas usług oraz nie dokonywali zakupów w naszych sklepach).

Możemy przedłużyć w/w okresy przetwarzania danych osobowych o okres przedawnienia Państwa lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Z zastrzeżeniem wyjątków oraz ograniczeń przewidzianych w RODO:

 • Prawa Klienta.
  W przypadkach określonych w RODO, przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (gdy dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający dokonać weryfikacji danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych (gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny).

 • Z zastrzeżeniem wyjątków oraz ograniczeń przewidzianych w RODO:
  • jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego przed wycofaniem zgody,
  • jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo do tego aby w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mogą Państwo realizować te prawa poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia precyzującego takie żądanie na adres: PIAPI & MORE Aneta Kowalska ul. Daleka 14, 60-124 Poznań lub drogą email: hello@piapimo.com

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO) – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www Urzędu.

 • Media społecznościowe.
  Kontakt z nami jest możliwy również przez nasze kanały w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube). Przykładowo, jeśli wyślą Państwo do nas wiadomość lub opublikują coś w naszych kanałach społecznościowych, możemy wykorzystać informacje z Państwa wiadomości lub wpisu do skontaktowania się z Państwem w sprawie, w której się Państwo do nas zgłosili za pośrednictwem użytego kanału mediów społecznościowych. Należy jednak mieć świadomość, że wpis na publicznym kanale mediów społecznościowych może przeczytać każda dowolna osoba. Prosimy pamiętać, że we wpisie lub w wiadomości nie należy umieszczać żadnych wrażliwych danych (takich jak informacje na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych bądź stanu zdrowia). Szczegółowe informacje o celach, zakresie i wykorzystywaniu Państwa danych przez w/w media społecznościowe, o prawach przysługujących użytkownikowi z tego tytułu oraz o ustawieniach ochrony prywatności znajdują się na następujących stronach internetowych:
 • Strona internetowa Sklepu zawiera linki do kanałów społecznościowych. Nie wykorzystujemy standardowych wtyczek, aby chronić dane naszych Klientów podczas wizyt na naszej stronie. Stosujemy linki HTML wbudowane w stronę, które umożliwiają udostępnianie informacji na kanałach społecznościowych. Wbudowanie linków uniemożliwia bezpośrednie połączenie z serwerami kanałów społecznościowych podczas wejścia na stronę z poziomu naszej strony. Kliknięcie na jeden z przycisków powoduje otwarcie okna i przekierowuje użytkownika na właściwą stronę, na której – po zalogowaniu – można skorzystać z przycisków „Lubię to” lub „Udostępnij”.

 • Bezpieczeństwo danych osobowych.
  Zapewniamy zastosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i ciągłości przetwarzania Państwa danych osobowych. Dostęp do Państwa danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, a jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez siebie zadania. Dokładamy należytej staranności w tym, aby zapewnić, że nasi podwykonawcy i dostawcy również stosowali odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarzają Państwa dane osobowe.
 • Polityka dotycząca wykorzystania cookies.
  Strona internetowa www.piapimo.pl używa plików cookies.

  Czym są cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Sklepu.

Pod względem czasu przechowania cookies na urządzeniu użytkownika pliki cookies dzielimy na:

 •  SESYJNE – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 •  STAŁE – pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

Modyfikacje ustawień cookies:
W wielu przypadkach przeglądarki używane przez użytkowników domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak zmienić ustawienia dotyczące cookies w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej.

Poniżej wskazujemy instrukcje producentów przeglądarek internetowych opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na instalowanie na Państwach urządzeniach końcowych (tj. telefonach, komputerach, laptopach) plików cookies, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach Państwa przeglądarki. Brak wprowadzenia przez Państwa stosownych ograniczeń lub wyłączeń w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce oznacza zgodę na stosowanie aktualnych (w tym domyślnych) ustawień przeglądarki oraz na zapisywanie plików cookies. Informujemy, że ograniczenia w stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Jakich cookies używamy i dlaczego?
Korzystanie przez nas z niektórych plików cookies jest niezbędne dla umożliwienia Państwu poruszania się po stronie internetowej Sklepu i optymalnego korzystania z niej, np. dostęp do treści zastrzeżonych dla użytkowników zarejestrowanych.

 • obsługa logowania – weryfikacja połączenia między Tobą a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • przedstawianie sprofilowanych ofert,
 • statystyka (używamy takich narzędzi jak Google Analytics oraz Hotjar) – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 • Zmiany w Polityce prywatności
  Wszelkie przyszłe zmiany w naszej Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej. Z tego względu należy okresowo przeglądać ją pod kątem zmian w naszej Polityce prywatności.

14 dni na zwrot towaru

Dbałość o środowisko

100% zadowolonych Klientów

Dziękujemy za zaufanie. Frunie do Ciebie 10% rabatu 🤩

Ważność rabatu :

minuty
sekund
pszczola

Wybierz produkty

iconfinder-icon (1)

Dodaj do koszyka

iconfinder-icon

Wpisz kod w koszyku

Twój kod rabatowy - wpisz go w koszyku.

BEE10

Już wychodzisz? Złap 10% rabatu 🤩

Ważność rabatu :

minuty
sekund
pszczola

Wybierz produkty

iconfinder-icon (1)

Dodaj do koszyka

iconfinder-icon

Wpisz kod w koszyku

Twój kod rabatowy - wpisz go w koszyku.

PIAPIMO10