Koszyk

Piapimo. Tutaj tworzy się dobro.

Darmowa wysyłka dla zamówień od 300 zł.

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs na Dzień Dziecka"

 • § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs na Dzień Dziecka” („Konkurs”) jest Waldin
  Kolekcja Dziecięca Waldemar Zawada Rozbórz Długi 66B, 37-560 Puchnik , NIP:
  7920002277 oraz PIAPI & MORE Aneta Kowalska z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Cisowej
  22/1, 62-070 Dąbrówka, NIP 6971917862, REGON 016264666, („Organizatorzy”).
  1. Konkurs w zakresie możliwości dokonywania Zgłoszeń w sposób wskazany w §3 ust.
  2 Regulaminu trwa w dniach 17. – 26.05.2023 r. („Okres Trwania Konkursu”). Okres
  Trwania Konkursu nie obejmuje okresu wydania nagród i składania reklamacji.
  2. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem konta marki Piapimo
  oraz Waldin.pl na portalu społecznościowym Instagram. Przy czym możliwe jest to
  wyłącznie w poście informującym o Konkursie, który Organizatorzy zamieszczą w dniu
  trwania konkursu na swoim profilu na portalu Instagram.
  3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany
  ani przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami serwisu
  Instagram, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie, ani z nimi
  powiązany, a Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku
  z realizacją Konkursu.
  4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem
  wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
  formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
  hazardowych.
  5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23
  kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje)
  urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu
  i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy.
 • § 2. UCZESTNICY KONKURSU
  1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające stałe
  miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami
  w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Uczestnicy”).
  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie władz ani pracownicy Organizatora,
  a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej
  rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

 

 • § 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. Udział w Konkursie wymaga posiadania aktywnego profilu w serwisie Instagram, przez
  co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez serwis Instagram
  („Profil”), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez
  Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Instagramu.
  Udział w Konkursie wymaga także posiadania niezablokowanej możliwości
  otrzymywania wiadomości prywatnych od fanpage na portalu Instagram. Ustawienia
  prywatności Profilu ograniczające widoczność zdjęcia, uniemożliwiają udział
  w Konkursie.
  2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wejść na stronę Piapimo Piapimo.pl lub
  Waldin.pl waldin.pl zapoznać się z Regulaminem Konkursu w zakładce Regulamin
  Konkursu – Regulamin otwiera się w nowym oknie w pliku pdf. W konkursie należy
  odpowiedzieć na pytanie: Jaki prezent z dzieciństwa wzbudza w Tobie najcieplejsze
  wspomnienia, zaprosić 4 osoby, zaobserwować profil na Instagramie
  @piapimo_official i @waldin.pl, polajkować post konkursowy, udostępnić post
  konkursowy na swoim stories.
  3. Te sposoby zgłoszenia nazwane są w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
  4. W chwili dokonania Zgłoszenia Uczestnik:
  a. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu;
  b. oświadcza, iż spełnia wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie;
  c. zobowiązuje się do przestrzegania zasad Konkursu, o których mowa
  w Regulaminie,
  d. oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym, dotyczącym
  przetwarzania danych osobowych w Konkursie, a który znajduje się
  w § 7 Regulaminu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Zgłoszenia pod kątem jego zgodności
  z niniejszym Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami. Jeżeli przesłane przez
  Uczestnika Zgłoszenie będzie naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie,
  będzie niestosowne, obraźliwe, wulgarne, lub w inny sposób naruszać będzie dobre
  obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne,
  stanowiące reklamę produktów konkurencyjnych wobec Waldin oraz Piapimo bądź nie
  będzie spełniać wymagań Konkursu lub Regulaminu serwisu Instagram, Organizatorzy
  zastrzegają sobie możliwość usunięcia Zgłoszenia przesłanego przez Uczestnika.
  7. Z Konkursu wykluczone są Zgłoszenia wysłane jako wiadomości prywatne.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Zgłoszeń
  osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma profilami na Instagramie.
  9. Po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu, Koordynator wybierze spośród wszystkich
  przesłanych i zgodnych z Regulaminem Zgłoszeń – 1 najlepsze zgłoszenia – ocenione
  przez komisję i według własnego ich uznania jako najbardziej kreatywne i oryginalne,
  których autorzy staną się laureatami Konkursu (dalej: „Laureaci”). W terminie 1 dni
  od dnia zakończenia konkursu Organizator powiadomi Laureatów o wygranej za
  pomocą prywatnej wiadomości przesłanej za pośrednictwem serwisu Instagram.
  10. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora na adres przesłany przez Laureata za
  pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Instagram najpóźniej 30 dni od dnia
  przesłania danych adresowych.

 

 • §4. NAGRODY
  Organizator w Konkursie przewidział 1 nagrodę („Nagrody” lub każda z osobna „Nagroda”).
  Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991
  roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
  1. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, ani też Laureat nie może
  żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
  3. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
  4. 1 (Jeden) Uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż 1 (jednej) Nagrody
  w Konkursie.

 

 • § 5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I PRAWA DO WIZERUNKU
  1. Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami
  Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie
  z którym Uczestnik:
  a. potwierdza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia, posiada wszelkie majątkowe
  i osobiste prawa autorskie do Zgłoszenia, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi
  prawami autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw
  w tym zakresie oraz, że jego prawa do Zgłoszenia nie są w żaden sposób ograniczone
  ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatorów z
  żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji lub z tytułu
  wykonywania przez Organizatorów przekazanych przez Uczestnika uprawnień lub
  naruszenia innych praw osób trzecich;
  b. potwierdza, że na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 3 (trzech) dni od
  otrzymania takiego żądania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu
  Instagram, odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa
  w niniejszym ustępie.
  2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorom nieograniczonej
  czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania
  z autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia na następującym polu eksploatacji:
  korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie
  w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności
  przy wykorzystaniu w sieci Internet lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci
  Internet w serwisie Instagram.
  3. Uczestnik upoważnia Organizatorów do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia,
  w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Zgłoszenia na powyższych polach
  eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji, łączenia do z innymi utworami,
  przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji, a także do upoważnienia innej
  osoby do wykonywania powyższych praw.
  4. Uczestnik upoważnia Organizatorów do wykonywania osobistych praw autorskich do
  Zgłoszenia oraz zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zgłoszenia osobistych
  praw autorskich, a także upoważnia Organizatorów do upoważnienia innej osoby do
  wykonywania powyższych praw.

 

 • § 6. REKLAMACJE
  1. Wszelkie ewentualne reklamacje Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorom za pomocą
  wiadomości prywatnej na serwisie Instagram.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak
  również dokładny opis reklamacji i żądanie a także dodatkowo w przypadku osób, które
  nie przesłały Zgłoszenia w Konkursie – oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem
  informacyjnym znajdującym się w § 7 Regulaminu o treści następującej:
  „Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym znajdującym się w §
  7 Regulaminu Konkursu – przy czym dla złożenia oświadczenia wystarczające jest
  wklejenie całej jego treści w treść wiadomości.
  3. Osoba składająca reklamację będzie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie
  później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatorów, za
  pomocą wiadomości prywatnej na serwisie Instagram, z którego reklamację nadesłano.

 

 • § 7. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), są
  Organizatorzy, tj Waldin Kolekcja Dziecięca Waldemar Zawada Rozbórz Długi 66B,
  37-560 Puchnik , NIP: 7920002277 oraz PIAPI & MORE Aneta Kowalska z siedzibą
  w Dąbrówce przy ul. Cisowej 22/1, 62-070 Dąbrówka, NIP 6971917862, REGON
  016264666. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018
  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”,
  oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym
  dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały
  przedstawione poniżej.
  2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów na podstawie uzasadnionego
  interesu Organizatorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu związanym z organizacją
  Konkursu i jego rozstrzygnięciem (interes Organizatorów rozumiany jest jako
  marketing jego towarów i usług własnych), jak również w celach związanych
  z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku laureatów
  także na potrzeby wydania Nagród.
  3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatorów
  oraz usługodawcy. W celu realizacji Promocji dane Uczestnika zostaną także
  udostępnione operatorowi pocztowemu oraz kurierowi. Dostęp do Danych Osobowych
  mają tylko te podmioty, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu
  z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy
  przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez
  zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub
  dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania
  Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich
  zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
  4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane do 6 miesięcy od dnia wydania
  Nagród.
  5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia
  swojego udziału w Promocji.
  6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatorów, w szczególności z następujących
  praw:
  a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji
  na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo
  do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz
  art. 15 i 16 RODO),
  b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na
  zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia
  przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości
  lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo
  to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego
  danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu
  usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty
  okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  c. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art.
  17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  d. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego
  interesu – prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
  przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego
  szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora
  w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie
  z art. 21 ust. 1 RODO).
  7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw
  przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorami kierując
  korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej. Ponadto
  Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez
  Organizatorów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa). Organizator nie wyznaczyły inspektor ochrony danych w swojej
  organizacji.

 

 • § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w poście informującym
  o Konkursie na serwisie Instagram.
  3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa
  nabyte Uczestników.
Darmowa dostawa

Dla zamówień od 300 zł

14 dni na zwrot towaru

Dbałość o środowisko

100% zadowolonych Klientów

Dziękujemy za zaufanie. Frunie do Ciebie 10% rabatu 🤩

Ważność rabatu :

minuty
sekund
pszczola

Wybierz produkty

iconfinder-icon (1)

Dodaj do koszyka

iconfinder-icon

Wpisz kod w koszyku

Twój kod rabatowy - wpisz go w koszyku.

BEE10

Już wychodzisz? Złap 10% rabatu 🤩

Ważność rabatu :

minuty
sekund
pszczola

Wybierz produkty

iconfinder-icon (1)

Dodaj do koszyka

iconfinder-icon

Wpisz kod w koszyku

Twój kod rabatowy - wpisz go w koszyku.

PIAPIMO10

Używamy plików cookie. Korzystając z naszej strony, akceptujesz ich używanie. Polityka prywatności – kliknij tutaj